(1)
ชัยอาจค.; จิระพรกุลช.; มณีนิลเ. ความรู้เรื่องโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงของประชากรกลุ่มเสี่ยง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2019, 11, 37-44.