(1)
ผาดไธสง จ.; โสตะ จ. .; ธีรานุช อ. . ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ในอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ. KKU J for Pub Health Res 2021, 13, 110-132.