(1)
ศรีสวัสดิ์ศ.; โล่วิรกรณ์ส. การรับรู้และการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 88-96.