(1)
ภานุรักษ์ ก.; ไพลกลางศ.; ศรีธราพิพัฒน์ฐ. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 67-78.