(1)
ออประเสริฐเ.; ศุกรเวทย์ศิริผ. พ. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนของนักเรียนมัธยมในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 30-39.