(1)
วงศ์พนารักษ์น.; คชโคตรจ.; เรืองชัยทวีสุขก. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุในคลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวขัว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 1-10.