(1)
เอื้ออารีย์กุล พ.; ภาโนมัย ณ. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 40-51.