(1)
ชาญจะโปะ เ.; ดวงสงค์ ร. ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคปริทันต์ อายุ 60–74 ปี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 72-80.