(1)
ก้อนทอง ธ.; ดวงสงค์ ร. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคอ้วน ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 9-18.