(1)
ศรีกลาง ศ.; อุตตมะเวทิน พ. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของผู้กำหนดอาหารและการบริโภคปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน ตำบลสะแก จังหวัดบุรีรัมย์. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 31-39.