(1)
เพ็ชรชลาลัย ฉ.; อุดมพาณิชย์ ส. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุไทย. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 52-61.