(1)
กระแสเสน บ.; โสตะ จ. การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 91-103.