(1)
ภักดีไทยเทศา เ. .; ศุกรเวทย์ศิริ พ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 65-71.