(1)
ทรงพันธุ์น.; พฤกธาราธิกุลว.; ชายเกลี้ยงส. ปริมาณการรับสัมผัสสารเบนซีนของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 60-66.