(1)
สุขวิเศษ ส.; ศรีฤาชา ช. แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการจัดการความรู้ในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากร โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย จังหวัดชัยภูมิ. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 32-40.