(1)
พนากอบกิจ ว.; สกุลคู พ. การใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจของพนักงานในโรงงานน้ำตาล: กรณีศึกษา 3 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 7-12.