(1)
ประชากูล ร.; ศรีฤาชา ช. สุนทรียทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 86-94.