(1)
เสียงใหญ่ร.; แสนไชยสุริยาภ.; แสนไชยสุริยาก.; เสียงใหญ่ไ. ความชุกภาวะโลหิตจางและภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุพื้นที่รพ.สต.บ้านทุ่งขี้ต่าย ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. KKU J for Pub Health Res 2019, 11, 22-29.