(1)
สินธุโคตร เ.; เจริญธัญรักษ์ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์: การศึกษาแบบย้อนหลัง. KKU J for Pub Health Res 2019, 11, 58-64.