(1)
ศรีวาส ผ.; เจริญธัญรักษ์ เ. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี. KKU J for Pub Health Res 2019, 11, 14-21.