(1)
โม้เวียงป.; มณีนิลเ.; จิระพรกุลช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจมาตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยการส่องกล้อง (Colonoscopy) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2019, 11, 45-53.