(1)
คุยแก้วพะเนาว์ ท.; ศรีฤาชา ช. คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา. KKU J for Pub Health Res 2019, 11, 47-57.