(1)
แก้วจันดา จ.; ชายเกลี้ยง ส. การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพด้านความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 72-85.