(1)
ดารุนิกรก.; จิระพรกุลช.; มณีนิลเ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีคู่นอนหลายคนของวัยรุ่นในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 13-21.