(1)
ศรีชมภู ช.; มุกตพันธุ์ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 62-72.