(1)
คำสะอาดศ.; คำสะอาดส.; พุทธิสวัสดิ์ว. ความสัมพันธ์ระหว่างการกินปลาร้ากับการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีชนิดภายนอกตับ. KKU J for Pub Health Res 2018, 11, 9-18.