(1)
พิชัยกาล ส.; ดวงสงค์ ร. ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลโนนสะอาด. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 109-118.