(1)
พนมชัย ร.; อินทร์ม่วง อ. การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน กรณีศึกษา โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 73-84.