(1)
คุ้มวงศ์ ศ.; อุดมพาณิชย์ ส. คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารมีผลต่อการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 19-30.