(1)
บุญยงค์ว.; โล่วิรกรณ์ส. พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของวัยแรงงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด. KKU J for Pub Health Res 2019, 11, 1-9.