(1)
สุริยนต์ ส.; ตัญตรัยรัตน์ พ.; จังโกฎิ ฤ.; ชนะบุญ ส. ผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียยางก้อนถ้วยด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 19-30.