(1)
ยั่งยืนส.; มหาวีรวัฒน์อ. การรับรู้ความกลมเกลียวในชุมชนกับการใช้สารเสพติดของผู้เข้าบำบัดยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 1-11.