(1)
เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เ.; อุดมพาณิชย์ ส. แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 42-51.