(1)
กิจธีระวุฒิวงษ์ น.; เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ศ.; วังวนสินธุ์ อ.; พรมแจ้ง บ. พัฒนาการระบบสุขภาพอำเภอของประเทศไทย. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 1-8.