(1)
อุ่นทะโคตร ก.; บัวผัน ป.; พิมหา ส. ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสุนทรียทักษะผู้นำต่อการประเมินโครงการของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 7-18.