(1)
ภูธรฤทธิ์ น.; จิระพรกุล ช.; พรหมเทศ ส.; มณีนิล เ.; จันทะราช ป.; อรรคบุตร ช. ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง: -. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 31-41.