(1)
ภูธรฤทธิ์น.; จิระพรกุลช.; พรหมเทศส.; มณีนิลเ.; จันทะราชป.; อรรคบุตรช. ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง: -. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 31-41.