(1)
ทิพโชติ ธ.; โล่วิรกรณ์ ส. การบริโภคอาหาร พลังงานและสารอาหารที่ได้รับของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์. KKU J for Pub Health Res 2018, 10, 82-91.