(1)
นารมย์ น.; คำสะอาด ศ.; สิมสินธุ์ ศ.; คำสะอาด ส. วิธีการทางสถิติในงานวิจัยที่มีผลลัพธ์หลักเป็นการตายในการศึกษาระยะยาว. KKU J for Pub Health Res 2018, 10, 72-81.