(1)
ชัยประทีป เ.; ขอบใจ ว. การวิเคราะห์หาปริมาณผงชูรส (Monosodium-L-Glutamate) ในผลิตภัณฑ์ อาหารแช่เย็นสำเร็จรูป โดยวิธี Modified-High Performance Liquid Chromatography. KKU J for Pub Health Res 2018, 10, 64-71.