(1)
เพ็ญสุวรรณ ไ.; พัฒนโชติ น.; สังซา ณ.; โตเหมือน ช.; กุดวงษา ว.; สารการ พ. อัตรารอดชีพและลักษณะทางพยาธิวิทยาที่มีผลต่อการรอดชีพของ ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4. KKU J for Pub Health Res 2018, 10, 51-63.