(1)
โตเหมือน ช.; พัฒนโชติ น.; สังซา ณ.; เพ็ญสุวรรณ ไ.; กุดวงษา ว.; สารการ พ. ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหลังได้รับ การรักษาด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประเทศไทย. KKU J for Pub Health Res 2018, 10, 39-50.