(1)
พัฒนโชติ น.; สังซา ณ.; รัตนโสภา ด.; ลามิ ส.; วังนาดิ เ.; กุดวงษา ว.; พงษ์แก้ว อ.; เจริญแสน จ.; พวงศรีเคน ส.; ตรีสอน ก.; คัชรินทร์ ป.; สารการ พ. ความชุกและความไวของยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาสที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 19-29.