(1)
อัจฉริยธรรม ม.; พิชัยณรงค์ ณ.; วงศ์สวัสดิ์ ป. โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. KKU J for Pub Health Res 2017, 2, 21-28.