(1)
สุจริตพงษ์ ป.; ศุกรเวทย์ศิริ พ.; เวทีวุฒาจารย์ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเมลิออยโดสิสในผู้ป่วยเมลิออยโดสิส โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร. KKU J for Pub Health Res 2017, 7, 80-86.