(1)
มั่นกลาง ศ.; ภาโนมัย ณ. พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเยาวชนที่อาศัยอยู่ใน เขตบ้านพักทหารจังหวัดนครราชสีมา. KKU J for Pub Health Res 2017, 7, 66-72.