(1)
สีสันต์ ช.; ฤทธิรอด ธ.; สกลไชย ส. การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนนกับเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. KKU J for Pub Health Res 2017, 7, 35-41.