(1)
บุญยะลีพรรณส.; แสงสุวรรณเ.; นิลวรางกูรเ.; กลั่นกลิ่นอ.; แสนไชยสุริยาภ.; แพรขาวพ.; คาชัยอ.; ไชยสิทธิ์ย.; คุ้มกลางว.; สุภามาส.; พลพุทธาล.; นิยมนาอ.; ศิริพาณิชย์ศกุนต์ก.; กออิสรานุภาพน. พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้าน ไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจังหวัดที่ติดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. KKU J for Pub Health Res 2017, 7, 55-64.