(1)
แสงคำศ.; สกุลคูพ.; อรุณเลิศอารีย์จ. ความเข้มข้นเชื้อราในอากาศจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยแบบเทกอง กรณีศึกษา: พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2017, 7, 38-46.