(1)
มอญขันธ์ณ.; เจริญธัญรักษ์เ.; เขียวอยู่จ.; แถวโนนงิ้วเ. ผลการให้ความรู้และปฏิบัติในการควบคุมป้องกันลูกน้ายุงลาย และอัตราการเกิด โรคไข้เลือดออก ต้าบลบ้านเลื่อม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. KKU J for Pub Health Res 2017, 7, 6-13.